Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Nationale Taxatie Service B.V.

De algemene voorwaarden van Nationale Taxatie Service B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem.

ARTIKEL 1

Definities

NTS: Nationale Taxatie Service B.V.

Tussenpersoon: de middels afzonderlijke overeenkomst bij NTS aangesloten professionele markt partij.

Cliënt: de opdrachtgever en contractuele wederpartij van NTS en/of Taxateur, al dan niet door tussenkomst, van de Tussenpersoon.

Tarief: de verschuldigde beloning voor de door Taxateur verrichte werkzaamheden, welke beloning bestaat uit het honorarium van de taxateur, vermeerderd met eventuele bijkomende (validatie)kosten.

Opdracht tot taxatie: de overeenkomst waarbij Taxateur zich tegenover de Cliënt verbindt tot het doen verzorgen van een taxatierapport en de Cliënt zich verplicht hiervoor het verschuldigde Tarief te voldoen.

Opdrachtvoorwaarden: een op de European Valuation Standards (EVS) gebaseerd gestandaardiseerd document, waarin de algemene afspraken die gelden voor een bepaalde Opdracht tot taxatie nader zijn vastgelegd en waarin tevens, indien van toepassing, wordt verwezen naar de specifieke afspraken met een bepaalde opdrachtgever, zoals vastgelegd in een SLA.

SLA: de eventuele specifieke voorwaarden waaraan een taxateur bij de uitvoering van de Opdracht tot taxatie dient te voldoen.

Taxateur: de door NTS ingeschakelde plaatselijk bekende (rechts)persoon ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht tot taxatie.

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NTS en op door (door tussenkomst van) NTS gesloten overeenkomsten ter zake het doen verrichten van taxaties. Algemene voorwaarden van de Tussenpersoon of de Cliënt zijn niet toepasselijk – ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden NTS slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met NTS zijn overeengekomen. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

ARTIKEL 3

Totstandkoming overeenkomst

Wanneer NTS een opdrachtformulier, al dan niet op elektronische wijze, (via de Tussenpersoon) van de Cliënt ontvangt, komt een overeenkomst eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van NTS aan de (tussenpersoon van de) Cliënt of doordat NTS en/of de door NTS ingeschakelde Taxateur een aanvang maakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

ARTIKEL 4

Machtiging

Op het moment dat Client aan NTS de opdracht verstrekt tot het (doen) uitvoeren van een Opdracht tot taxatie, machtigt Client NTS om uit haar naam de Opdracht tot taxatie met de Taxateur te sluiten conform de tussen Client en NTS gemaakte afspraken zoals nader vastgelegd in de Opdrachtvoorwaarden en, indien van toepassing, in een SLA. Cliënt is ermee bekend en stemt ermee in dat op deze Opdrachtvoorwaarden in de branche gebruikelijke voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 5

Mededeling cessie

Als onderdeel van haar service verzorgt NTS het facturatieproces. Indien NTS een Opdracht tot taxatie laat uitvoeren door een Taxateur, verzorgt NTS het facturatieproces. In het kader van dit facturatieproces (i) draagt Taxateur zijn vordering op Cliënt uit hoofde van het overeengekomen Tarief over aan NTS of (ii) verstrekt Taxateur aan NTS de privatieve last om uit zijn naam de factuur op te maken, te verzenden en het factuurbedrag te incasseren. In beide gevallen kan Cliënt louter bevrijdend betalen door het Tarief aan NTS te voldoen. Indien NTS opteert voor een overdracht van de vordering van Taxateur op Cliënt aan NTS, betreft deze bepaling een mededeling als bedoeld in artikel 3:94 lid 1 BW.

ARTIKEL 6

Directe nakoming en herroepingsrecht

De Cliënt stemt er in de taxatieaanvraag uitdrukkelijk en voorafgaand mee in dat NTS en/of de door NTS ingeschakelde Taxateur direct start met de nakoming van de overeenkomst. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk en voorafgaand in de taxatieaanvraag afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra NTS en/of de door NTS ingeschakelde Taxateur de overeenkomst is nagekomen. Alleen indien NTS en/of de door NTS ingeschakelde Taxateur de overeenkomst nog niet of niet volledig is nagekomen, kan de Cliënt de overeenkomst ontbinden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van het formulier, te raadplegen via de volgende link: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754. Indien de overeenkomst door NTS en/of de door NTS ingeschakelde Taxateur niet volledig is nagekomen, is de Cliënt aan NTS het bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door NTS is nagekomen op het moment van de uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het verschuldigde bedrag is afhankelijk van de fase waarin de taxatieopdracht zich bevindt. NTS onderscheid 4 ontbindingsfases: 1. Ontvangst en controle van de taxatie-opdracht: in deze fase kan maximaal 10% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 2. Taxateurselectie en planning opname: tot 4 uur voordat de opname van de woning zal plaatsvinden; in deze fase kan maximaal 15% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 3. Opname van de woning, waarbij binnen het tijdvak van 4 uur voor de opname van de woning tot 2 uur na opname van de woning tot ontbinding moeten worden verzocht: in deze fase kan maximaal 75% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 4. Uitwerking en oplevering taxatierapport, meer dan 2 uur nadat de opname van de woning heeft plaatsgevonden; in deze fase kan maximaal 100% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden. Indien en voor zover in eventuele andere toepasselijke algemene voorwaarden een afwijkende annuleringsregeling is opgenomen, prevaleert deze annuleringsregeling.

ARTIKEL 7

Honorarium en bijkomende (validatie)kosten

 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt het verschuldigde Tarief de door NTS aan de (Tussenpersoon van de) Cliënt bekend gemaakte vergoeding
 • Het honorarium en bijkomende (validatie)kosten worden in rekening gebracht per afzonderlijke onroerende zaak. Vormen de afzonderlijke onroerende zaken, gezien de ligging ten opzichte van elkaar, een complex of kunnen zij daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor het Tarief toch beschouwd als afzonderlijke onroerende zaken.
 • In geval van annulering van een opdracht is een vergoeding verschuldigd conform de hiervoor opgenomen vergoedingsregeling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 4 verschillende fases.

De gemaakte kosten voor leges en andere verschotten worden naast het honorarium als onderdeel van het Tarief in rekening gebracht.

ARTIKEL 8

Betaling

 • Betaling dient aan NTS te geschieden middels een Ideal-betaling, middels een (eenmalige)incassomachtiging of middels een overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • In het geval dat betaling plaats dient te vinden door middel van een aan NTS afgegeven (eenmalige) incassomachtiging, verstrekt de Cliënt aan NTS een (eenmalige) machtiging op een (bank)rekening bij een Nederlandse bankinstelling waarop de Cliënt beschikkingsbevoegd is. De Cliënt dient er zorg voor te dragen dat NTS het verschuldigde bedrag van het opgegeven (bank)rekeningnummer kan incasseren. Indien de incasso middels SEPA plaatsvindt wordt deze uitgevoerd binnen 30 dagen na factuurdatum met incassant id NL59ZZZ390373820000.
 • In overleg met en na schriftelijke instemming van NTS kan in speciale gevallen uitgestelde betaling overeengekomen worden. In dat geval wordt de factuur betaald uiterlijk tijdens het passeren van de hypothecaire geldlening bij de notaris. Dit dient duidelijk op het aanvraagformulier aangegeven te worden. Op het aanvraagformulier dient dan tevens de te verwachten passeerdatum vermeld te worden.
 • De uitgestelde betaling kan maximaal 5 maanden, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op het taxatierapport, duren. Wanneer de hypothecaire geldlening niet binnen deze periode gepasseerd is, dient de factuur direct na het verstrijken van deze termijn van 5 maanden te worden voldaan. Indien de factuur niet alsnog per ommegaande wordt voldaan, zijn lid e en lid f van overeenkomstige toepassing.
 • Bij niet tijdige betaling verkeert de Cliënt en/of de Tussenpersoon, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met alle (buiten)gerechtelijke incassokosten.. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
 • Alle kosten, die voor NTS verbonden zijn aan de inning van wat de Cliënt en/of de Tussenpersoon aan NTS verschuldigd is, komen voor rekening van de Cliënt en/of de Tussenpersoon.

ARTIKEL 9

Uitvoeringswijze

 • NTS brengt de Opdracht tot taxatie onder bij de Taxateur, waarbij de afspraken tussen Cliënt en Taxateur nader worden opgenomen in de Opdrachtvoorwaarden en, indien van toepassing, in een SLA. De verantwoordelijkheid voor de taxatie en het daaruit voortvloeiende rapport berusten volledig bij de Taxateur.
 • Het taxatierapport omvat onder andere de naam van de Cliënt, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale legger en kaart, het waardeoordeel en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel is rekening gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht. Het rapport wordt door de Taxateur aan de Client uitgebracht.
 • Het rapport wordt opgemaakt conform het meest recente standaardmodel en digitaal aangeleverd. Indien vereist en mits deze gegevens beschikbaar worden aan het digitale rapport ook bijlagen toegevoegd. Deze bijlagen kunnen onder andere bestaan uit een bouwkundige rapportage, bouwtekeningen, milieurapportage, bestemmingsplannen.
 • NTS garandeert de (Tussenpersoon van de) Cliënt dat de door de Taxateur uitgevoerde Opdracht tot taxatie voldoet aan de eisen die een geldverstrekker stelt en garandeert de Cliënt dat de geldverstrekker het taxatierapport accepteert, mits de geldverstrekker bij aanvang van de opdracht bekend is gemaakt aan NTS. Wanneer de Tussenpersoon of de Cliënt een schriftelijke verklaring, uitgegeven door de geldverstrekker, overlegt aan NTS, waarin de geldverstrekker stelt dat het rapport niet voldoet aan de door geldverstrekker gestelde richtlijnen, zijnde niet een voorkeursrichtlijn, zal NTS een hertaxatie laten uitvoeren conform de richtlijnen die de betreffende geldverstrekker stelt. Deze hertaxatie zal geheel kosteloos worden uitgevoerd.
 • Cliënt is ermee bekend en stemt ermee in dat een gevalideerd taxatierapport door het betreffende validatie instituut wordt geregistreerd in het Centrale Register Taxaties (CRT), in de systemen van het betreffende validatie instituut en, indien van toepassing, in de systemen van de betrokken geldverstrekker.

ARTIKEL 10

Aansprakelijkheid

 • NTS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (toerekenbare) niet, niet tijdige, niet volledige of niet correcte nakoming van de Opdracht tot taxatie door de Taxateur.
 • Voor zover op NTS enige aansprakelijkheid zou rusten, dan gaat deze aansprakelijkheid niet verder dan het gefactureerde nettobedrag ter zake de verrichte werkzaamheden, waarmee de schade verband houdt. NTS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na 3 maanden na het uitvoeren van de opdracht door NTS of de door NTS ingeschakelde taxateur.
 • De Tussenpersoon en de Cliënt vrijwaren NTS tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van door NTS ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover de Cliënt aantoont dat NTS in verhouding tot de Cliënt voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Tussenpersoon of de Cliënt dient te vergoeden.
 • Indien de Tussenpersoon of Cliënt het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient hij met deze derden uitdrukkelijk overeen te komen dat NTS en/of de Taxateur op generlei wijze aansprakelijk is en dat NTS wordt gevrijwaard van mogelijke aanspraken van deze derden.

ARTIKEL 11

Privacy en geheimhouding

 • NTS zal alleen persoonsgegevens van de Cliënt verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van NTS en/of de Taxateur en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor deze bedrijfsvoering. De Cliënt geeft NTS en/of de Taxateur onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van haar (persoons)gegevens.
 • NTS en Taxateur zullen nimmer persoonsgegevens of andere gegevens van Cliënt verstrekken aan derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, tenzij NTS op grond van de wet of een rechterlijk bevel gehouden is gegevens te verstrekken.
 • NTS, Taxateur en (Tussenpersoon van) Cliënt verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de offertes, de (uitvoering van) de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst en nadien.

ARTIKEL 12

Klachtenprocedure, bevoegde rechter en toepasselijk recht

 • Als de Cliënt en/of de Tussenpersoon niet tevreden is met de dienstverlening van NTS en/of de Taxateur, zal zij zich eerst wenden tot NTS met inachtneming van de bij NTS daarvoor geldende klachtenprocedure.
 • Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting van anderen bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze aanbiedingen en verbintenissen.